top of page
Search

What are Chakras? จักระคืออะไร

จักระ (อังกฤษ: Chakra, Cakra, Cakka) เป็นศูนย์รวมกายทิพย์ (subtle body) ที่เชื่อว่ามีพลังทางจิตในประเพณีลึกลับของศาสนาแบบอินเดีย[2][3][4]


ความคิดมักพบในประเพณีแบบตันตระของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน จักระถูกมองว่าเป็นจุดรวมพลังงาน การทำงานของร่างกาย หรือจุดต่อทางจิตของกายทิพย์ ทฤษฎีจักระเป็นส่วนหนึ่งของระบบกุณฑลินี (Kundalini)[5] ทฤษฎีเหล่านี้ต่างกันไปตามแต่ละศาสนา เอกสารของศาสนาพุทธกล่าวถึงจักระทั้ง 4 ส่วนศาสนาฮินดูกล่าวถึงจักระทั้ง 7[2][3] โดยเชื่อว่าจักระเป็นส่วนหนึ่งของกายทิพย์ ไม่ใช่ร่างกาย และเชื่อมต่อโดยช่องทางพลังงานเรียกว่านาดิ (Nadi)[6][3] ส่วนนึงในโยคะแบบกุณฑลินีมีการฝึกรวบรวมพลังงานผ่านจักระ[5][7]


การกระตุ้นจักระภายในร่างกายของมนุษย์

จักระคือศูนย์รวมของพลังงานภายในร่างกายของมนุษย์[8]ซึ่งเป็นศูนย์พลังอันละเอียดอ่อนที่โดยทั่วไปจะไม่สามารถสัมผัสได้ มนุษย์จะมีจักระจำนวนมากมายอยู่ภายในร่างกาย โยคีเชื่อว่าจักระที่สำคัญของมนุษย์เรานั้นมีอยู่ด้วยกัน 7 ตำแหน่ง จักระในแต่ละตำแหน่งจะดูแลและควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายของคนเราให้ทำงานเป็นปกติ


จักระแต่ละแห่งมีลักษณะคล้ายจักรที่หมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาและหมุนด้วยความถี่ที่แตกต่างกันไป ความถี่ในการหมุนของจักระแต่ละแห่งจะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับระบบการทำงานของอวัยวะที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งความถี่ในการหมุนของจักระนอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของมนุษย์ได้แล้วยังสัมพันธ์กับอารมณ์และจิตใจของมนุษย์อีกด้วย เช่น การปล่อยให้เกิดอารมณ์ที่มีกิเลสตัณหา จะส่งผลให้จักระเกิดความไม่สมดุลได้


ในปรัชญาฝ่ายโยคะ ขั้วบวกของร่างกายอยู่ตรงกระหม่อม ส่วนขั้วลบอยู่ปลายสุดของกระดูกสันหลัง ตามหลักวิทยาศาสตร์ ขั้วลบจะแล่นขึ้นไปหาขั้วบวก เมื่อใดกระแสไฟฟ้าในร่างกายโคจรได้คล่อง ร่างกายและจิตย่อมสมบูรณ์สุด พลังขั้วลบจะแล่นขึ้นผ่านตำแหน่งสำคัญ ๆ ในร่างกาย คือ จักระต่าง ๆ ใช้สัญลักษณ์เป็นดอกบัวทั้งเจ็ดจุด อันประกอบไปด้วยจักระ 1 (ดอกบัว 4 กลีบ) มีชื่อว่า มูละธารณะ เชื่อมโยงกับสีแดงและธาตุดิน

เป็นจักระแรกและหลักซึ่งเชื่อกันว่าตั้งอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังของคุณ อยู่ระหว่างอวัยวะเพศ และทวารหนัก


จักระนี้จะส่งผลต่อวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับโลกและเพื่อควบคุมความรู้สึกของการเอาชีวิตรอด ความทะเยอทะยาน การพึ่งพาอาศัยกัน และความมั่นคง ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหลัก ความไม่สมดุลของมันอาจนำไปสู่ความรู้สึกกลัวอย่างสุดซึ้งและความไม่มั่นคงที่ทำลายการประสบความสำเร็จของคุณ ทำให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจและขาดจุดประสงค์ในชีวิต

เมื่อรากจักระมีความสมดุล คิดว่าจะสร้างความรู้สึกปลอดภัย แง่บวก พลังงาน ความเป็นอิสระและความแข็งแกร่ง


จักระ 2 (ดอกบัว 6 กลีบ) ชื่อว่า สวาธิษฐานะ อยู่ใต้สะดือ จักระนี้ฉายแสงสีส้มและเป็นตัวแทนของธาตุน้ำ

จักระนี้ถือเป็นส่วนรับผิดชอบต่อเรื่องเพศ ความคิดสร้างสรรค์ สัญชาตญาณ คุณค่าในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และการปรับตัว เมื่อจักระศักดิ์สิทธิ์ไม่เสถียร คิดว่าจะทำให้เกิดการระเบิดทางอารมณ์ ขาดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดที่หมกมุ่นทางเพศ


จักระ 3 (ดอกบัว 8 กลีบ) มีชื่อว่า มณีปุระ สีของมันคือสีเหลืองและผูกติดอยู่กับธาตุไฟ

ชื่อภาษาสันสกฤตของจักระช่องท้องสุริยะ มณีปุระ หมายถึงเมืองแห่งอัญมณี และเชื่อกันว่าอยู่ระหว่างซี่โครงกับสะดือ ณ จุดนี้เป็นศูนย์กลางของร่างกาย เป็นศูนย์กลางของการหยั่งรู้ สำหรับผู้ที่เชื่อในจักระ จักระช่องท้องสุริยะเป็นศูนย์กลางของความภาคภูมิใจในตนเองและอารมณ์ เช่น อัตตา ความโกรธ และความก้าวร้าว เป็นความคิดที่จะนำเสนอตัวเองในระดับร่างกายผ่านปัญหาทางเดินอาหาร ปัญหาตับ หรือโรคเบาหวาน ในระดับอารมณ์ หากจักระช่องท้องไม่สมดุล เชื่อว่าจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและความนับถือตนเองต่ำ เมื่อสมดุลแล้ว ก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงาน ผลผลิต และความมั่นใจ


จักระ 4 (ดอกบัว 10 หรือ 12 กลีบ) ชื่อว่า อะนาหตะ

เชื่อมต่อกับอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจและปอด เชื่อกันว่าจักระหัวใจอยู่ตรงกลางของระบบหัวใจและหลอดเลือด จักระหัวใจเชื่อมจักระล่างกับจักรที่สูงกว่า สีของมันคือสีเขียว และองค์ประกอบของมันคืออากาศ


จักระหัวใจถือเป็นตัวเชื่อมของความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ ความรัก และความรักต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อ Anahata Chakra ไม่สมดุล เชื่อว่าจะทำให้เกิดความโกรธ ขาดความไว้วางใจ ความวิตกกังวล ความหึงหวง ความกลัว และความหงุดหงิด จักระหัวใจที่มากเกินไปนั้นจะนำไปสู่ความดันโลหิตสูง ใจสั่น และปัญหาหัวใจ


จักระ 5 (ดอกบัว 16 กลีบ) ชื่อว่า วิศทะ

วิสุทธะ จักระลำคอ เป็นที่เชื่อกันว่าควบคุมคอ ปาก ลิ้น และส่วนอื่นๆ ของคอ สีของจักระ เป็นสีน้ำเงินและองค์ประกอบของมันคืออีเธอร์ จักระคอผูกติดอยู่กับการแสดงออก การสื่อสาร และความมั่นใจ เชื่อกันว่าการปรับสมดุลจักระนี้จะควบคุมการไหลของฮอร์โมนและช่วยให้ความคิดภายในเป็นบวก


จักระ 6 (ดอกบัว 2 กลีบใหญ่ และกลีบย่อย 100 กลีบ) ชื่อว่า อะชะ

ตาที่สามหรือจักระ Ajna อยู่ระหว่างคิ้ว ตาที่สามไม่มีองค์ประกอบแต่แสดงด้วยสีคราม มักใช้ในการฝึกอาสนะเป็นจุดโฟกัส เชื่อว่าจักระตาที่สามจะควบคุมสติปัญญา สัญชาตญาณ ปัญญา และพลังทางจิตวิญญาณของคุณ


ตามระบบความเชื่อนี้ จักระตาที่สามที่เปิดกว้างและสมดุลช่วยให้คุณสังเกตเห็นการเชื่อมต่อในโลกนี้และที่อื่นๆ


จักระตาที่สามที่ไม่ทำงานนั้นคิดว่าจะแสดงให้เห็นเป็นอาการปวดหัว ไมเกรน หรือมองเห็นไม่ชัด เมื่อสมดุลแล้ว เชื่อว่าตาที่สามจะปลดปล่อยคุณจากความผูกพันทางโลก


จักระ 7 (ดอกบัว 1,000 กลีบ) ชื่อว่า สหสราระ

สหัสตรารา คือ จักระมงกุฎ อยู่ที่ส่วนบนสุดของศีรษะ สูงสุดในบรรดาจักระหลักทั้งเจ็ด สีของจักระมงกุฎเป็นสีม่วงหรือสีขาว หรือที่เรียกว่าจักระ "ดอกบัวพันกลีบ" ซึ่งถือเป็นจักระที่มีจิตวิญญาณมากที่สุด


เชื่อกันว่าการเปิดจักระมงกุฎจะเชื่อมโยงบุคคลกับตัวตนที่สูงกว่า เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งจิตวิญญาณ การตรัสรู้ และความคิดที่กระฉับกระเฉง มันผูกติดอยู่กับปัญญาภายในและจักรวาล เมื่อไม่สมดุล จักระมงกุฎจะมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า การหลุดจากโลกภายนอก ความคับข้องใจ และอารมณ์ทำลายล้าง


จิตวิญญาณสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลาย ๆ คน บางคนอาจพบว่าระบบความเชื่อนี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจวิถีชีวิตของพวกเขา แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดช่องทางการสนับสนุนทั้งหมดไว้ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกาย


จักระ ทั้ง 7 นี้ทำหน้าที่ควบคุม จิต จิตใต้สำนึก อารมณ์ ปัญญา เป็นต้น เซลล์พิเศษของสมอง เรียกว่า ไมโครเซลล์ ไมโครเซลล์นี้ จะฉายแสงสีเหลืองเป็นประกายและสั่นไหวอย่างรุนแรง เป็นหลักการสั่นไหว เมื่อผู้ฝึกสมาธิ และจะสั่นไหวแรงขึ้น เมื่อ ฝึกในระดับที่สูงขึ้น จนขยายไปทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายในทั่วร่าง และถ้าหากผู้ฝึกสามารถสั่งสมเพิ่มพลังงานให้มากขึ้น ไมโครเซลล์เหล่านี้ จะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า กายทิพย์ และกายทิพย์นี้ เป็นเหมือนเครื่องมืออเนกประสงค์เลยทีเดียว บางที่อาจสร้างความมหัศจรรย์ของมนุษย์ได้


Source:


What are Chakras?

Some spiritual views hold that our body is more than just physical and mental, it’s also an energetic system called chakras. Chakra is a Sanskrit word that means wheel or cycle. There are seven main chakras situated along the spine, from the base of your spine to the crown of your head. This age-old belief has become integrated into many New Age styles of thought.

Chakras are thought to provide subtle energy that helps your organs, mind, and intellect work at their best level. Chakras and spiritual energy have not been thoroughly examined in medical studies, but they may help you think about your own mind and body like any religion or belief.


The Seven Main Chakras


The root chakra - Muladhara

The root chakra, or Muladhara in Sanskrit, is the first and primary chakra, believed to be located at the base of your spine. It is linked with the color red and the element earth.

The root chakra is thought to affect how you connect to the world and to control feelings of survival, ambition, dependency, and stability. As the primary source of energy, its unbalance can lead to feelings of deep fear and insecurity that hurt your drive to succeed, causing feelings of frustration and lack of purpose.


When the root chakra is balanced, it is thought to create feelings of security, positivity, energy, independence, and strength.


The sacral chakra - Svadhishthana

Below the navel, the svadhisthana chakra radiates the color orange and represents the element water. The sacral chakra is considered to be responsible for sexuality, creativity, intuitiveness, self-worth, compassion, and adaptability. When the sacral chakra is unstable, it’s thought to cause emotional outbursts, a lack of creativity, and sex-obsessed thoughts.


The solar plexus chakra -Manipura

The Sanskrit name of the solar plexus chakra, Manipura, means city of jewels, and it’s believed to be found between the ribcage and the navel. Its color is yellow, and it is tied to the fire element.

For those who believe in chakras, the solar plexus chakra is the center of self-esteem and emotions like ego, anger, and aggression. It is thought to present itself on a physical level through digestive problems, liver problems, or diabetes. On an emotional level, if the solar plexus chakra is imbalanced, it is believed to cause feelings of depression and low self-esteem. When it’s balanced, it would become a source of energy, productivity, and confidence.


The heart chakra -Anahata

Connected to organs such as the heart and lungs, the heart chakra is believed to lie at the middle of the cardiovascular system. The heart chakra connects lower chakras to the higher ones. Its color is green, and its element is air.

The heart chakra is considered a link to compassion, trust, passion, and love for self and others. When Anahata Chakra is out of balance, it is believed to cause anger, lack of trust, anxiety, jealousy, fear, and moodiness. An overactive heart chakra is thought to lead to high blood pressure, heart palpitations, and heart problems.


The throat chakra - Vishuddha

Vishuddha, the throat chakra, is thought to control the neck, mouth, tongue, and other parts of the throat area. The throat chakra's color is blue, and its element is ether. The throat chakra is tied to self-expression, communication, and confidence. Balancing throat chakra is believed to regulate the flow of hormones and help inner thoughts to be spoken in a positive manner.


The third eye chakra -Ajna

The third eye or Ajna chakra is set between the eyebrows. The third eye has no elemental association but is represented by color indigo. Often used in asana practice as a focal point, the third eye chakra is believed to control your intellect, intuition, wisdom, and spiritual power.

According to this belief system, an open and balanced third eye chakra allows you to notice the connections in this world and beyond.

An underactive third eye chakra is thought to manifest as a headache, a migraine, or blurry vision. When balanced, the third eye is believed to free you from earthly attachments.


The crown chakra -Sahastrara

Sahastrara, the crown chakra, is at the top of the head, the highest of the seven main chakras. The crown chakra color is violet or white. Also known as the “thousand petal lotus” chakra, this is considered the most spiritual of the central chakras.

Opening the crown chakra is believed to connect a person to their higher self, since it’s the place of spirituality, enlightenment, and energetic thoughts. It is tied to inner wisdom and the cosmos. When unbalanced, the crown chakra is thought to influence depression, disconnection from the outside world, frustration, and destructive emotions.

Spirituality can be a great tool for many. Some people may find this belief system helpful in understanding their lifestyles, but it is still important to keep all avenues of support open. Talk with a health care professional if you’re having issues with mental health or physical health.


48 views0 comments

Comments


bottom of page